ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน


 

 

 

 

 

 สัมมนา ประชาสัมพันธ์การขอรรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
วันที่ 04/07/2013   10:25:41

การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

กำหนดการสัมมนา

เรื่อง “การประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.. 2556

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

เวลา 08.30 . – 09.00 .    ลงทะเบียน

เวลา 09.00 . - 09.10 .    กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร

เวลา 09.10 . – 09.30 . แนะนำสภาวิศวกร/การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

                             ภายใต้พระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.. 2542

                                   โดย นายกมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร

เวลา 09.30 . – 10.30 .   ขั้นตอน วิธีการในการยื่นคำขอรับระดับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

                                   โดย นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู

เวลา 10.30 . – 10.45 .    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45 . – 11.45 .    หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานและหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์

                                   โดย นายชัชวาลย์ คุณค้ำ ชู ประธานคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้

                                   ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

                                   และนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ผู้ชำนาญการพิเศษฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

                                   สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เวลา 11.45 . – 12.00 .   ตอบข้อสอบถามและเสนอแนะ

เวลา 12.00 . --- เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ---

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………

 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ สภาวิศวกร

การเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 24/05/2014   07:18:44
คู่มือวิศวกรอาเซียน - สภาวิศวกร วันที่ 29/12/2013   07:23:16
คลิป vcd ของสภาวิศวกร โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษกับงานวิศวกรรม วันที่ 19/10/2013   06:17:42
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. วันที่ 07/09/2013   12:12:24
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (6 สค 2556) วันที่ 04/09/2013   21:15:34
เสวนา วิศวกรกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งระบบราง วันที่ 16/07/2013   20:23:17
สัมมนา - มาตรการและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ที่วิศวกรควรรู้ วันที่ 29/06/2013   11:53:24 article
สัมมนา ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน วันที่ 29/06/2013   11:45:52
คุยกับ ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร วันที่ 04/05/2013   20:08:18
รายงานประจำปี สภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 10/04/2013   20:13:54
รายชื่อคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ในคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 วันที่ 27/04/2013   08:27:54
สภาวิศวกร เรียนเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 วันที่ 03/04/2013   07:35:00
สัมมนา "ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านต่างประเทศของสภาวิศวกร" วันที่ 27/03/2013   22:12:48
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ ครั้งที่ ๑ วันที่ 04/03/2013   06:12:31 article
รายนามคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ สภาวิศวกร วันที่ 17/02/2013   17:22:37Copyright © 2012 All Rights Reserved.

  

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                      


สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :  0-2184-4612
โทรสาร :  0-2184-4613
Email : bsa.janjira@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bsa.or.th