ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน


 

 

 

 

 

 ชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ article
วันที่ 15/03/2013   15:25:33

ทีมบริหารโครงการตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ เปิดอีเมล์ สำหรับ ให้ท่านเจ้าของอาคารสอบถามความคืบหน้าในการตรวจเตรียมเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ และใช้สื่อสารเพื่อให้เจ้าของอาคารได้จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่อาจต้องขอเพิ่มเติมเพื่อการออกใบรับรอง ร๑

อีเมล์ Ror1.BSA@gmail.com

 

 ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑

รับผิดชอบเรื่องขอรับใบรับรอง ร1
รหัสเรื่องตปอ เลขที่
00001 - 00500

04001 - 04500

นส. วาทิณี  ศิริวิเศษ
(นก 1)

มือถือ 09-1193-3303

อีเมล์ Ror1.BSA@gmail.com

 

รับผิดชอบเรื่องขอรับใบรับรอง ร1
รหัสเรื่องตปอ เลขที่
00501 - 01000

04501 - 05000

นส. กมลชนก แสงชาตรี
(เมย์)

มือถือ 09-1193-3303

อีเมล์ Ror1.BSA@gmail.com

   

รับผิดชอบเรื่องขอรับใบรับรอง ร1
รหัสเรื่องตปอ เลขที่
01001 - 01500

05001 - 05500

นส. ณัฐกานต์ สวัสดิรักษ์
(นก 2)

มือถือ 09-1193-3307

อีเมล์ Ror1.BSA@gmail.com

   

รับผิดชอบเรื่องขอรับใบรับรอง ร1
รหัสเรื่องตปอ เลขที่
01501 - 02000

05501 - 06000

นส. ปนัดดา แก้วใส
(อ้อย)

มือถือ 09-1193-3307

อีเมล์ Ror1.BSA@gmail.com

   

รับผิดชอบเรื่องขอรับใบรับรอง ร1
รหัสเรื่องตปอ เลขที่
02001 - 02500

06001 - 06500

นายกัณฑ์เอนก ช่วยชูจิตร
(กัณฑ์)

มือถือ 09-1193-3308

อีเมล์ Ror1.BSA@gmail.com

   

รับผิดชอบเรื่องขอรับใบรับรอง ร1
รหัสเรื่องตปอ เลขที่
02501 - 03000

06501 - 07000

นส.จันทิมา เปลี่ยนทะลี
(นะห์)

มือถือ 09-1193-3308

อีเมล์ Ror1.BSA@gmail.com

   

รับผิดชอบเรื่องขอรับใบรับรอง ร1
รหัสเรื่องตปอ เลขที่
03001 - 03500

07001 - 07500

นส. อุไรวรรณ นามโง้งสุขขา
(อุ๊)

มือถือ 09-1193-3341

อีเมล์ Ror1.BSA@gmail.com

 
 

รับผิดชอบเรื่องขอรับใบรับรอง ร1
รหัสเรื่องตปอ เลขที่
03501 - 04000

07501 - 08000

นส.ศิริวิมล แย้มนวล
(ตุ่น)

มือถือ 09-1193-3341

อีเมล์ Ror1.BSA@gmail.com

 

รับผิดชอบการติดตามเอกสารรายงาน
ที่ กทม 2

นายสาทิตย์ พิกุล
(โหน่ง)

มือถือ 09-1193-3351

อีเมล์ Ror1.BSA@gmail.com

รับผิดชอบการติดตามเอกสารรายงาน
ที่ กทม 2

นส.สมฤดี บำรุงผล
(แก้ว)


มือถือ 09-1193-3351

อีเมล์ Ror1.BSA@gmail.com

 

รับผิดชอบการติดตามเอกสารรายงาน
ที่ กทม 2

นายสิทธิโชค ปากพะยูน
(โต้ง)

 

มือถือ 09-1193-3351

อีเมล์ Ror1.BSA@gmail.com

 

รับผิดชอบการติดตามเอกสารรายงาน
ที่ กทม 2

นส. ศิริขวัญ ศรีเรือง
(ใหม่)

 

มือถือ 09-1193-3351

อีเมล์ Ror1.BSA@gmail.com

 

รับผิดชอบฐานข้อมูลรายงาน

นายธนาวุธ วรรณศิลป์
(ป่าน)

มือถือ 09-1193-3302

อีเมล์ Ror1.BSA@gmail.com

 

 

รับผิดชอบฐานข้อมูลรายงาน

นายภานุวัฒน์ เอมปลั่ง
(เนส)

มือถือ 09-1193-3302

อีเมล์ Ror1.BSA@gmail.com

 

รับผิดชอบผลการออกใบ ร1

นส.จันทร์จิรา ขุนทอง
(จ๋า)


มือถือ 08-5044-6144

อีเมล์ bsa.janjira@gmail.com