ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน


 

 

 

 

 

 รหัสเรื่องขอรับใบรับรอง ร๑ หน้าที่ 98
วันที่ 26/04/2013   02:13:34

รหัสเรื่อง
(ตปอ)
เลขรับสนย ชื่ออาคาร ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร
9701 502/55 อาคารนิติฯอาคารชุดลุมพินี เพลส วอเตอร์คลิฟ 1 นิติฯอาคารชุดลุมพินี เพลส วอเตอร์คลิฟ 1 บจก.มามีมา
9702 501/55 อาคารนิติฯอาคารชุดลุมพินี เพลส วอเตอร์คลิฟ 2 นิติฯอาคารชุดลุมพินี เพลส วอเตอร์คลิฟ 2 บจก.มามีมา
9703 499/55 อาคาร พหลโยธิน พาร์ค นิติฯอาคารชุดพหลโยธิน พาร์ค บจก.เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ
9704