ReadyPlanet.com
dot
ฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับตรวจสอบอาคาร


แบนเนอร์โฆษณาบริเวณนี้สำหรับ ผู้ตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบอาคาร อัตรา 10,000 บาทต่อปี ซื้อตอนนี้ แถมอีก 6 เดือน


 

 

 

 

 ข่าวอบรม,สัมมนา

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารพื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 6article
วันที่ 25/06/2018   11:23:24

พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 6

วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์

โครงการอบรมขั้นพื้นฐานความรู้วิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถื่น และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1article
วันที่ 04/05/2018   11:29:53

โครงการอบรมขั้นพื้นฐานความรู้วิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถื่น และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 1

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ

เสวนา แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561article
วันที่ 20/04/2018   14:36:48

เสวนา แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษarticle
วันที่ 16/02/2018   14:58:38

อบรม พื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

Smart Parking & EV Station in Smart Buildingsarticle
วันที่ 16/02/2018   14:58:20

สัมมนา Smart Parking & EV Station in Smart Buildings 

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 - 15.30 น.

ณ Open Forum Stage (Hall 102) ไบเทค บางนา

เตรียมความพร้อมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการarticle
วันที่ 16/02/2018   14:59:01

เตรียมความพร้อมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560

 

โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560article
วันที่ 28/02/2017   10:21:03

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

อังคารที่ 21 มีนาคม 260

โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ

แนวทางการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิผลarticle
วันที่ 27/12/2016   16:59:35

 เสวนา แนวทางการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิผล

อังคารที่ 10 มกราคม 2560

เตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
วันที่ 23/12/2016   10:07:45

มาเตรียมความพร้อม

การขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีพิเศษ

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560

 

แนวทางการควบคุมป้าย LED
วันที่ 23/08/2016   14:05:00

 เสวนา แนวทางการควบคุมป้าย LED

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559

[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

  

                                  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1                                        

 

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร | THE BUILDING INSPECTORS ASSOCIATION
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2184-4612   โทรสาร: 0-2184-4613
http://www.bsa.or.th